Ochrana osobných údajov Aureola

Ochrana osobných údajov Aureola

Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov V zmysle nariadenia EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“): Spoločnosť Aureola s.r.o. L. Svobodu 2689/80 058 01 Poprad IČO50600044 je prevádzkovateľom v zmysle Zákona (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier podľa zákona č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách v platnom znení a poskytovaní služieb s tým súvisiacich. Prevádzkovateľ bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely, pričom osobné údaje nebude ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. I. Kontaktné údaje pre informovanie o spracovaní osobných údajov: V prípade, ak má zákazník, resp. dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky alebo by chcela uplatniť akékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom, môže sa so svojimi požiadavkami obrátiť na nasledovné kontakty: e-mail: office@ariola.sk tel. č.: 052-4468464 alebo písomne na adresu prevádzkovateľa: L.Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad. II. Informácia o osobných údajoch Dotknutých osôb spracúvaných zo strany Prevádzkovateľa. Dotknutou osobou, ktorej sa poskytuje ochrana je fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom. Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje Dotknutých osôb, s uvedeným účelom použitia a na základe uvedeného právneho základu spracúvania osobných údajov: A) za účelom prevádzkovania hazardných hier prevádzkovateľom, výplaty výhier, registrácie do vernostného systému prevádzkovateľa a kontroly plnenia zmluvných a zákonných povinností hráča spojených s prevádzkovaním hazardných hier. Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, trvalý alebo iný pobyt (ulica a číslo, PSČ, mesto); dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt, prezývka, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, kópia dokladu totožnosti, informácie o účasti v hre, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry. Aureola s.r.o. L. Svobodu 2689/80 058 01 Poprad IČO50600044 zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27121/P Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, zák. č. 394/2012 94/2012 Z. z. v platnom znení o obmedzení platieb v hotovosti, daňových predpisov) . Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. B) za účelom propagačných akcií, súťaží realizovaných prevádzkovateľom pre zákazníkov – Dotknuté osoby. Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, trvalý alebo iný pobyt (ulica a číslo, PSČ, mesto); dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt, prezývka, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, informácie o účasti v akcii/súťaži, obrazový a obrazovo-zvukový záznam hráča hazardnej hry (účastníka súťaže). Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä podľa zákona č. 171/2005Z.z. o hazardných hrách v platnom znení, zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, zák. č. 394/2012 Z. z. v platnom znení o obmedzení platieb v hotovosti, daňových predpisov) . Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. C) za účelom marketingu - zisťovanie spokojnosti zákazníkov, propagovanie prevádzkovateľa a jeho produktov a činností, zasielanie obchodných oznámení o ponukách a službách prevádzkovateľa, zasielanie marketingových oznámení a notifikácií zákazníkom -hráčom zaregistrovaným do vernostných programov alebo marketingových súťaží. Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, prezývka, email, telefónny kontakt. Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. D) za účelom plnenia daňových povinností prevádzkovateľa podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, a za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z o účtovníctve v platnom znení. Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska), informácie o dodaných službách, resp. produkte, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné vymedzený účel. Právny základ- podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu. E) za účelom plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa zákona 297/2008 Z.z. v platnom znení o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Aureola s.r.o. L. Svobodu 2689/80 058 01 Poprad IČO50600044 zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27121/P Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:: identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska), dátum narodenia, rodné číslo, email, telefónny kontakt, peňažný ústav, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, kópia dokladu totožnosti, informácie o účasti v hre, či Dotknutá osoba je politicky exponovanou osobou, pôvod finančných prostriedkov klienta, či zákazník je alebo nie je osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa sankčného zákona, údaj o konečnom užívateľovi výhod, údaje o obchode/obchodnej transakcii, ostatné osobné údaje nevyhnutne potrebné na ich spracúvanie na vymedzený účel. Právny základ – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (najmä zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení). F) za účelom ochrany práv a majetku prevádzkovateľa, jeho zamestnancov ako i ochrana majetku a zdravia zákazníkov prevádzkovateľa - monitorovanie priestoru prístupného verejnosti. Na tento účel prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: obrazový a obrazovozvukový záznam zákazníka - hráča hazardnej hry. Právny základ- článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť. III. Dĺžka spracovania osobných údajov - Na účel uvedený pod písm. A) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne 10 rokov od jeho ukončenia. - Na účel uvedený pod písm. B) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať po dobu trvania propagačnej akcie a následne 10 rokov od jej ukončenia. - Na účel uvedený pod písm. C) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať len po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do doby, než Dotknutá osoba oznámi prevádzkovateľovi nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení alebo podá námietku proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov. - Na účel uvedený pod písm. D) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady, resp. záznamy týkajú, - Na účel uvedený pod písm. E) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Dotknutou osobou a prevádzkovateľom v zmysle zák. č. 297/2008 Z.z. v platnom znení, a v prípade, ak o to požiada finančná spravodajská jednotka i dlhší čas. - Na účel uvedený pod písm. F) bude prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb spracúvať len na účel a po dobu stanovenú zákonom, t.j. vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Záznam, ktorý nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o ARIOLA s.r.o., L. Svobodu 2689/80, Poprad, IČO: 36 794 384 zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27121/P priestupkoch, je prevádzkovateľ povinný zlikvidovať najneskôr v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. IV. Kategórie príjemcov osobných údajov 3.1 Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje najmä nasledovným kategóriám príjemcov:  Sprostredkovateľom: ide o osoby, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ zabezpečuje určené činnosti pri svojom podnikaní (napr. mandatári vykonávajúci činnosť pre prevádzkovateľa ako mandanta alebo iní dodávatelia prevádzkovateľa)  poskytovateľ účtovných služieb, ktorý prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo a mzdovú a personálnu agendu;  poskytovateľ právnych služieb,  poskytovateľ doručovacích služieb;  audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre prevádzkovateľa;  poskytovateľ IT služieb;  daňový úrad;  súd, exekútor a orgány činné v trestnom konaní;  iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava. V. Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretích krajín (mimo Európskej únie) alebo medzinárodnej organizácii. VI. Práva Dotknutej osoby v súvislosti s ochranou a spracovaním osobných údajov Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, právo vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Dotknutej osobe spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo požadovať zoznam osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na doplnenie, blokovanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona. Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a má právo požadovať ich likvidáciu v súlade so Zákonom, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na kontakt uvedený v bode I. tejto listiny. Dotknutá osoba môže odvolať súhlas obdobným spôsobom ako ho udelila. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie jej osobných údajov, ktoré spracúval na základe súhlasu Dotknutej osoby a tieto osobné údaje aj riadne zlikviduje. Avšak, ak existuje iný účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby , ktorý sa zakladá na inom právnom základe než na súhlase Dotknutej osoby, napr. podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonného dôvodu, tieto osobné údaje musí prevádzkovateľ spracúvať i po odvolaní súhlasu Dotknutej osoby. Aureola s.r.o. L. Svobodu 2689/80 058 01 Poprad IČO50600044 zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27121/P Dotknutá osoba sa môže u prevádzkovateľa informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov. S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR a Zákonom. VI. Platnosť informácie Túto Informáciu o spracúvaní a ochrane osobných údajov zákazníkov môže prevádzkovateľ pravidelne aktualizovať. Táto informácia je platná a účinná ku dňu 25.5.2018. Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na web stránke prevádzkovateľa www.ariola.sk a súčasne je dostupné i vo všetkých prevádzkach (herniach) prevádzkovaných prevádzkovateľom.

Přijďte za námi

Víme, co potřebují opravdoví hráči. A umíme vám to dát. Pečujeme o vaše pohodlí a zábavu tak, abyste si z každé své návštěvy odnesli maximální zážitek.